Thanh Lý Trường Kỷ Gỗ Quỳnh 1m2 x 2m GN25

6.100.000  5.500.000